Hướng dẫn

Triệu Hồi, đổi và thu hồi PET

1. Triệu hồi Pet

Từ giao diện chính, vào mục triệu hồi có thể triệu hồi pet. Gồm 2 loại triệu hồi:

 • Triệu hồi chuông gió:
  • Dùng Chuông Gió Thánh Ca hoặc kim cương để triệu hồi

   Triệu hồi chuông gió

 • Tỉ lệ:
   • Triệu hồi SSR (5 sao): 6%

   • Triệu hồi SR (4 sao): 27%

   • Triệu hồi R (3 sao): 27% và triệu hồi N (2 sao): 8%

- Triệu hồi Ma Nữ:

  • Dùng Đá Tiên Tri để triệu hồi. Ngoài pet, khi triệu hồi Ma Nữ còn nhận được Tinh Hoa Tiên Tri dùng cho tính năng đổi pet sơ cấp.

  • Có thể chọn đúng hệ pet mong muốn khi triệu hồi

 • Tỉ lệ:
   • 10% triệu hồi được pet 5 sao (SSR)
   • 25% triệu hồi được mảnh pet 5 sao (SSR)
   • 65% triệu hồi được pet 4 sao (SR)

2. Đổi pet

- Đổi pet sơ cấp:

 • Tốn Tinh Hoa Tiên Tri (nhận được khi triệu hồi Ma Nữ) để đổi pet 3-5 sao thành 1 pet khác cùng hệ (ngẫu nhiên).

- Đổi pet cao cấp:

 • Dùng Ngọc Thời Gian (mua trong shop hoặc tham gia event) để đổi pet từ 7 sao trở lên (có thể chọn pet muốn đổi sang)
   • Pet 7-9 sao: chuyển thành pet cùng hệ
   • Pet 10 sao trở lên có thể chuyển thành pet khác hệ

3. Thu hồi pet

- Thu hồi pet: Pet 5 sao trở xuống và chưa tăng cấp hoặc tẩy tủy có thể bị thu hồi. Pet bị thu hồi sẽ mất và hoàn trả lại EXP Pet

- Trùng sinh pet: hoàn trả nguyên liệu đã nâng cấp cho pet trước đó (EXP pet và Tẩy Linh Lộ). Pet trùng sinh sẽ trở về level 1, không biến mất hoặc giảm sao.


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: