Tính năng

Nguyên Tố Linh

Skywalker lever 90 trở lên hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được tính năng Nguyên Tố Linh

Sau khi nhận được tính năng Nguyên tố linh, nhân vật có thể nhận được skill chiến đấu mới "Nguyên tố thức tỉnh"
Bồi dưỡng cấp bậc nguyên tố linh, nhân vật sẽ nhận được lượng lớn thuộc tính nguyên tố
Nguyên tố linh có mang nhãn ma pháp, sau khi bồi dưỡng nhân vật sẽ nhận được thuộc tính nguyên tố cao cấp hiếm có
Thông qua việc thăng cấp kĩ năng dung hợp, nguyên tố linh sẽ nhận được kĩ năng phong phú ngẫu nhiên, nâng cao năng lực hỗ trợ chủ nhân chiến đấu
Tẩy Linh có xác suất xuất hiện nguyên tố linh giai đoạn biến dị khác nhau, giai đoạn biến dị càng cao, năng lực chiến đấu tổng của nguyên tố linh càng mạnh
Nguyên tố linh đạo linh khí:
- Mỗi lần thăng cấp nguyên tố linh đều sẽ nhận được điểm kĩ năng của đạo linh khí
- Học tập kĩ năng đạo linh khí, có thể làm cho nguyên tố linh nhận được tăng thêm điểm thuộc tính đặc biệt và hiệu quả quý hiếm riêng
[Đại Sư Nhãn] : Sau khi tổng cấp bậc của Nhãn đạt đến nhất định, có thể nhận được nhân vật tăng sát thương, giảm sát thương
Tính năng [Bộ Nhãn]: Sau khi level nhãn đạt đến 20, nhãn tẩy luyện có xác suất xuất hiện từ tố, tập hợp đủ số lượng từ tố có thể kích hoạt hiệu quả bộ, có thể thông qua đúc đá linh tiêu ngoài hạn mức, để lần tẩy luyện sau có thể giữ bộ từ tố của nhãn trước mắt
Thăng cấp kĩ năng nguyên tố thức tỉnh, sẽ nhận được thêm công kích nguyên tố (Sau khi update điểm sẽ được tăng lên)
Cập nhật các sản phẩm liên quan của nguyên tố linh trong ưu đãi đặc biệt, một số sản phẩm sẽ có xác suất rơi ra vật phẩm hiếm [Đá biến dị], [Quả cầu đạo linh]


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: