Tính năng

Hệ thống Linh Kỵ

Mở khóa: Cấp 72 (ngày 31 mở máy chủ)

Sử dụng Trứng Linh Kỵ để ấp, sau khi ấp sẽ nhận Linh Kỵ.

Giao diện Linh Kỵ sau khi cho ra trận

Tăng cấp Linh Kỵ

Sử dụng thuốc Tụ Linh, tăng cấp linh cấp tăng thuộc tính.

Tăng cấp Linh Kỵ mở khóa thêm ô trang bị, tăng cấp kỹ năng linh kỵ.

Trang bị Linh Kỵ

Chế tạo trang bị linh kỵ nhận ngẫu nhiên phẩm chất, có thể dùng thêm Đá cực phẩm để có cơ hội nhận trang bị phẩm chất cao và nhận thêm trang bị.

Sau khi dùng đá cực phẩm, nhận thêm 1 trang bị.

Tiến hóa Linh Kỵ

Sử dụng Linh Kỵ hoặc trứng Linh Kỵ để tiến hóa linh kỵ, tăng thuộc tính và thiên phú.

Kỹ năng và thiên phú

Tăng cấp kỹ năng và thiên phú thông qua Tăng Cấp và Tiến Hóa

Có thể dùng những Linh Kỵ đã mở khóa để tăng thuộc tính tương ứng.

Ngoài ra, có thể chọn tính năng Ảo hóa để thay đổi diện mạo của Linh Kỵ.


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: