Tính năng

Danh Hiệu


Khi hoàn thành các hoạt động, người chơi sẽ nhận được các danh hiệu như là một minh chứng cho những thành tựu mà các Skywalker đã trải qua.

Danh hiệu khi sử dụng sẽ được hiển thị ở trên tên nhân vật


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: