Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Từ đến

Thưởng Kim Cương

Thời gian mở: Mở theo thời gian tạo nhân vật.

Nội dung: Skywalker khi tham gia đoạt bảo và Arena đạt điều kiện hệ thống chỉ định sẽ nhận được Kim Cương Khóa:

Tầm Bảo:

Điều KiệnVật phẩm Số lượng 
Vượt Glimmer Cave ải 5Kim Cương (Khóa)30
Vượt Glimmer Cave ải 10Kim Cương (Khóa)50
Vượt Glimmer Cave ải 15Kim Cương (Khóa)100
Vượt Glimmer Cave ải 20Kim Cương (Khóa)100
Vượt Jade Woods ải 5Kim Cương (Khóa)150
Vượt Jade Woods ải 10Kim Cương (Khóa)200
Vượt Jade Woods ải 20Kim Cương (Khóa)300
Vượt Death Canyon ải 10Kim Cương (Khóa)100
Vượt Death Canyon ải 20Kim Cương (Khóa)150
Vượt Isle of Souls ải 10Kim Cương (Khóa)200
Vượt Isle of Souls ải 20Kim Cương (Khóa)300
Vượt Isle of Souls ải 30Kim Cương (Khóa)100
Vượt Polar Tundra ải 10Kim Cương (Khóa)150
Vượt Polar Tundra ải 20Kim Cương (Khóa)200
Vượt Polar Tundra ải 30Kim Cương (Khóa)300
Vượt Polar Tundra ải 40Kim Cương (Khóa)100
Vượt Polar Tundra ải 50Kim Cương (Khóa)150
Vượt Ocean Maze ải 10Kim Cương (Khóa)200
Vượt Ocean Maze ải 20Kim Cương (Khóa)300

Arena:

Điều KiệnVật phẩm Số lượng 
Đạt 1400 điểm ArenaKim Cương (Khóa)150
Đạt 1500 điểm ArenaKim Cương (Khóa)150
Đạt 1600 điểm ArenaKim Cương (Khóa)200
Đạt 1700 điểm ArenaKim Cương (Khóa)300
Đạt 1800 điểm ArenaKim Cương (Khóa)100
Đạt 1900 điểm ArenaKim Cương (Khóa)150
Đạt 2000 điểm ArenaKim Cương (Khóa)200

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: